Regulamin

Sklep internetowy SI-MI.PL to platforma pozwalająca na bezpośredni zakup produktów marki SI-MI, której wyłącznym właścicielem jest SI-MI sp. z o.o. SI-MI sp. z o.o. bezpośrednio odpowiada za dostawę produktów, a także przyjmowanie ewentualnych zwrotów i reklamacji. Zasady dokonywania zakupów określa poniższy regulamin.

Regulamin sklepu internetowego Si-Mi.pl

 1. Definicje

  1. „Dzień Roboczy” – dzień niebędący sobotą, niedzielą lub dniem ustawowo wolnym od pracy w Polsce;
  2. „Klient” – osoba nabywająca Produkty w sklepie SI-MI.PL lub korzystająca ze strony Sklepu SI-MI.PL.;
  3. „Kodeks Cywilny” – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 z późn. zmianami Kodeks Cywilny;
  4. „Produkt” – produkt oferowany przez SI-MI w sklepie SI-MI.PL;
  5. „Regulamin” – niniejszy regulamin Sklepu SI-MI.PL;
  6. „SI-MI”– SI-MI sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: 04-304 Warszawa, ul. Szaserów 38, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000537779, REGON 360202762, NIP 113-288-25-81, o kapitale zakładowym 32.000 zł;
  7. „Sklep SI-MI.PL” – sklep internetowy prowadzony przez SI-MI;
  8. „Umowa Sprzedaży” – umowa sprzedaży Produktów zawierana przez Klienta (jako kupującego) z SI-MI (jako sprzedającym);
  9. „Ustawa o ochronie danych osobowych” – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych;
  10. „Ustawa o prawach konsumenta” – ustawa z dnia 30 maja 2014.r. o prawach konsumenta.
  11. „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną” – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  12. „Zamówienie” – dyspozycja zakupu Produktu złożona przez Klienta w Sklepie SI-MI.PL zgodnie z Regulaminem.
 2. Informacje ogólne

  1. Regulamin został wydany na podstawie artykułu 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Regulaminu nie stosuje się do sprzedaży towarów dokonywanej w inny sposób niż za pośrednictwem Sklepu SI-MI.PL
  2. Regulamin reguluje zasady korzystania przez Klientów ze sklepu SI-MI.PL, w tym reguły rejestracji i prowadzenia i korzystania z konta Sklepu SI-MI.PL, składania zamówień w sklepie SI-MI.PL, dostawy, reklamacji, świadczenia usługi newsletter oraz inne zasady świadczenia usług drogą elektroniczną.
  3. Sklep SI-MI.PL prowadzony jest przez SI-MI i pozwala na zakup Produktów, przy pomocy sieci Internet, pod adresem: www.si-mi.pl. oraz www.si-mi.eu. Sklep SI-MI.PL drogą wysyłkową.
  4. Korzystanie przez Klienta z usług Sklepu SI-MI.PL wymaga posiadania przez Klienta dostępu do sieci Internet i aktywnego konta poczty elektronicznej.
  5. Klient ma dostęp do pełnej informacji o Produktach dostępnych w sklepie SI-MI.PL: w szczególności o cenach, wymiarach, materiałach, z których są wykonane oraz warunkach użytkowania.
  6. Informacje i treści zawarte na stronie Sklepu Si-MI.PL nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do negocjacji (rokowań) w celu zawarcia umowy.
  7. SI-MI zastrzega sobie możliwość dokonania w każdym czasie zmiany Produktów oraz ich cen, jak również przeprowadzania i odwoływania różnego rodzaju promocji i wyprzedaży dotyczących Produktów. Zmiany te nie mogą naruszać prawa nabytych Klientów, którzy korzystają ze Sklepu SI-MI.PL.
 3. Zasady korzystania ze sklepu SI-MI.pl

  1. Każdy Klient zobowiązany jest do uprzedniego zapoznania się z Regulaminem i jego przestrzegania od momentu rozpoczęcia korzystania ze Sklepu SI-MI.PL.
  2. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów Sklepu SI-MI.PL na stronie www.si-mi.pl w zakładce Regulamin sklepu internetowego SI-MI.PL.
  3. Warunkiem zawarcia Umowy Sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
  4. Klient korzystajacy ze Sklepu SI-MI.PL zobowiązany jest do:
   1. korzystania ze Sklepu SI-MI.PL w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla administratora Sklepu SI-MI.PL.
   2. respektowania praw własności intelektualnej SI-MI, w szczególności poprzez korzystanie z treści zamieszczonych na stronach Sklepu SI-MI jedynie do użytku własnego;
   3. nie naruszania dóbr osobistych i innych praw osób trzecich;
   4. korzystania ze Sklepu SI-MI w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, postanowieniami Regulaminu, zasadami współżycia społecznego oraz ogólnie przyjętymi zasadami korzystania z sieci Internet;
   5. nie podejmowania działań sprzecznych z prawem, w szczególności mogących naruszać dobre imię i renomę SI-MI.
 4. Dokonanie zakupu produktów

  1. Klient może złożyć Zamówienie w Sklepie SI-MI każdego dnia tygodnia o dowolnej godzinie.
  2. Zamówienie może zostać złożone bez konieczności trwałego rejestrowania danych osobowych Klienta w bazie Sklepu SI-MI.PL jak również po dokonaniu rejestracji. W przypadku tzw. zamówienia bez rejestracji dane osobowe Klienta będą przetwarzane jedynie w celu realizacji Umowy Sprzedaży związanej z danym Zamówieniem oraz archiwizowania informacji o dokonanej sprzedaży na tej podstawie.
  3. Dokonanie rejestracji w Sklepie SI-MI.PL pozwala na utworzenie indywidulanego konta Klienta. Rejestracja Klienta następuje poprzez prawidłowe wypełnienie i akceptację formularza rejestracyjnego dostępnego na Stronie Sklepu Si-MI.PL. Rejestracja jest jednorazowa a przy każdym kolejnym Zamówieniu Klient posługuje się indywidualnym identyfikatorem Klienta (tzw loginem, który stanowi adres poczty elektronicznej Klienta) i indywidualnym hasłem ustalonym przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. Login oraz hasło, które powinno mieć nie mniej niż 6 znaków, stanowią dane poufne. Si-MI nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesionych przez Klienta na skutek utraty powyższych danych lub ich ujawnienia osobom trzecim. Klient może w każdym czasie zaktualizować lub zmienić dane w formularzu rejestracyjnym przy wykorzystaniu powyższego hasła i loginu.
  4. Po otrzymaniu przez SI-MI wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej (e-mail) wskazany w formularzu rejestracyjnym informację o potwierdzeniu dokonania rejestracji, co jest równoznaczne z zawarciem z Klientem umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia konta Klienta.
  5. W trakcie rejestracji Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych oraz zgodę na otrzymywania materiałów SI-MI w formie elektronicznej, w szczególności newslettera, o którym mowa w punkcie 10 niniejszego Regulaminu. Wyrażenie powyższych zgód jest dobrowolne.
  6. Złożenie Zamówienia na stronie Sklepu SI-MI.PL jest możliwe po wypełnieniu wymaganych pól w formularzu Zamówienia dostępnego po zalogowaniu się do konta Klienta lub przy wykorzystaniu formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia bez rejestracji. Wymagane pola w formularzu zawierają dane niezbędne do dostawy Produktów Klientowi oraz do wygenerowania faktury VAT, w przypadku gdy Klient wyrazi wolę jej wystawienia. Dane Klienta muszą być zgodne ze stanem rzeczywistym. W przypadku ich zmiany wymagana jest ich niezwłoczna aktualizacja.
  7. W celu Złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Produktów z dostępnej oferty Sklepu SI-MI.PL, a także szczegółowych danych każdego Produktu, tj. ich kolorystyki, rozmiarów oraz ilości poprzez wybranie przycisku „Do Koszyka”.
  8. Do momentu zatwierdzenia Zamówienia tj do momentu wybrania przycisku „Złóż zamówienie” Klient może dokonywać zmian w Zamówieniu.
  9. Złożenie Zamówienia przez Klienta (i zatwierdzenie go przyciskiem „Złóż zamówienie”) oraz dokonanie płatności lub wybranie formy płatności za pobraniem stanowi stanowi złożenie przez Klienta oferty zawarcia z Si-MI Umowy Sprzedaży Produktów, których dotyczy Zamówienie, zgodnie z treścią Regulaminu oraz obowiązującymi przepisami.
  10. Po otrzymaniu Zamówienia przez SI-MI Klient otrzyma od Si-MI na podany w zamówieniu adres poczty elektronicznej wiadomość potwierdzającą przyjęcie Zamówienia „Potwierdzenie Zamówienia” . Umowa Sprzedaży Produktów objętych Zamówieniem zostaje zawarta wraz z otrzymaniem przez Klienta powyższej wiadomości. W treści tej wiadomości, wygenerowanej przez elektroniczny system SI-MI.PL i stanowiącej jednocześnie potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży zostaną zawarte między innymi: numer Zamówienia, specyfikację nabywanych Produktów oraz informacje wymagane zgodnie z art. 12 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta.
  11. Umowa Sprzedaży jest zawierana zgodnie z przepisami prawa polskiego i zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w języku polskim lub angielskim według wyboru Klienta.
  12. W przypadku złożenia zamówienia przez Klienta w dniu innym niż Dzień Roboczy lub w Dniu Roboczym po godzinie 17, jego realizacja nastąpi w pierwszym Dniu Roboczym następującym po dniu, w którym Klient złożył zamówienie.
  13. SI-MI.PL zastrzega sobie prawo do odmowy potwierdzenia przyjęcia Zamówienia lub też rezygnacji z dokonania realizacji Zamówienia w każdym z następujących przypadków:
   1. w Sklepie SI-MI.PL brakuje zamówionego Produktu;
   2. dane teleadresowe Klienta okażą się niezgodne z prawdą lub na tyle niedokładne, że uniemożliwiają dostawę Produktów;
   3. płatność za Zamówienie nie została zaksięgowana na rachunku bankowym SI-MI (z zastrzeżeniem wyboru płatności za pobraniem);
   4. płatność za Zamówienie nie została autoryzowana w systemie płatności elektronicznych;
   5. formularz Zamówienia nie został wypełniony w całości lub też został wypełniony w nieprawidłowy sposób;
   6. Zamówienie zostało złożone z naruszeniem postanowień Regulaminu.
  14. W razie odmowy potwierdzenia przyjęcia Zamówienia lub rezygnacji z realizacji Zamówienia Si-MI informuje o tym fakcie Klienta na podany przez niego adres poczty elektronicznej lub numer telefoniczny w ciągu 2 Dni Roboczych następujących bezpośrednio po dniu, w którym otrzymał Zamówienie złożone przez Klienta. W takim przypadku Sprzedawca dokona zwrotu uiszczonej przez Klienta ceny Produktu oraz kosztów dostawy (o ile kwoty te zostały zapłacone przez Klienta) na rachunek bankowy wskazany przez Klienta. Zwrot ten będzie miał miejsce w terminie 2 Dni Roboczych następujących po dniu, w którym powyższa kwota została zaksięgowana na rachunku bankowym Sprzedawcy.
  15. Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności Produktów do czasu otrzymania zapłaty jego ceny przez Klienta.
 5. Cena

  1. Cena danego Produktu podawana jest na stronie internetowej Sklepu SI-MI.PL przy danym Produkcie. Cena ta wiąże Klienta i Si-MI od chwili otrzymania przez Klienta w formie poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji. Zmiana cen Produktów w Sklepie SI-MI.PL po zawarciu Umowy Sprzedaży nie mają wpływu na cenę obowiązującą Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży to jest w momencie otrzymania potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do Realizacji.
  2. Ceny Produktów w sklepie SI-MI.PL są cenami brutto, to jest zawierają podatek VAT w obowiązującej wysokości. Ceny podawane są w złotych polskich (PLN) dolarach amerykańskich (USD) albo euro (EUR). Cena nie zawiera kosztów przesyłki ani cła w przypadku dostawy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  3. SI-MI zastrzega sobie prawo kształtowania polityki produktowej oraz towarowej w Sklepie SI-MI.PL, w szczególności wprowadzania nowych Produktów, zmiany cen Produktów już wprowadzonych do Sklepu Si-MI.PL lub prowadzenia akcji promocyjnych. Zmiany takie nie mogą naruszać praw nabytych klientów Sklepu SI-MI.PL.
 6. Metody oraz warunki płatności

  1. Klient wybiera sposób zapłaty za Produkty. W Sklepie SI-MI.PL można dokonać płatności w następujący sposób:
   1. za pośrednictwem płatności elektronicznej (on-line) realizowanej za pośrednictwem systemu Przelewy 24 obsługiwanego przez PayPro SA z siedzibą przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań; sposoby i zasady płatności za pośrednictwem PayPro SA znajduja się na przelewy24.pl. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
   2. przelewem bankowym na rachunek bankowy SI-Mi w mBank SA numer 26 1140 2004 0000 3702 7542 0285 Si-Mi sp. o.o. ul. Szaserów 38, 04-306 Warszawa; w tym przypadku na poleceniu przelewu należy zamieścić imię i nazwisko Klienta oraz numer Zamówienia;
   3. płatność gotówką (za pobraniem) do rąk dostawcy przy dokonywaniu dostawy Produktów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.Przy tej metodzie płatności, przesyłka jest zawsze płatna niezależnie od wielkości zamówienia.
  2. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie płatności elektronicznej lub przelewem na rachunek bankowy SI-MI wskazanych w punkcie 6.1.ii) brak otrzymania płatności na rachunek podmiotów pośredniczących w transakcji Przelewy24.pl lub SI- MI w terminie 5 dni od złożenia Zamówienia, spowoduje jego anulowanie. W takiej sytuacji Klient może powtórnie złożyć zamówienie, jak również wybrać inną formę płatności. Realizacja Zamówienia płatnego za pośrednictwem płatności elektronicznej lub przelewem na rachunek bankowy SI-MI rozpoczyna się po otrzymaniu należności za Produkt oraz za koszty przesyłki jeżeli będą należne.
 7. Termin realizacji zamówienia

  1. Z zastrzeżeniem kolejnego ustępu, termin realizacji zamówienia w sklepie SI-MI.PL, wskazany w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia do realizacji to najbardziej prawdopodobny czas, w trakcie którego Zamówienie zostanie zrealizowane.
  2. W wyjątkowych sytuacjach czas realizacji Zamówienia jest potwierdzany przez przedstawiciela SI-MI.PL za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Przewidywany czas dostawy to do 7 Dni Roboczych od dnia rozpoczęcia realizacji Zamówienia. Całkowity i maksymalny termin realizacji Zamówienia wynosi 21 Dni Roboczych w związku z faktem, że niektóre Produkty są wykańczane indywidualnie w sposób ręczny (np. prucia). W każdym przypadku Si-MI dokłada należytej staranności aby Zamówienie zrealizowane było jak najszybciej. O maksymalnym terminie realizacji Zamówienia danego Produktu SI-MI informuje na stronie tego Produktu.
  3. Podukty są dostarczone pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz do innych krajów firmą kurierską DPD oraz do innych krajów (lista krajów do których realizowana jest wysyłka dostępna jest tutaj) Opłaty za dostawę Produktów są podawane w procesie składania zamówienia. Złożenie Zamówienia oznacza akceptację warunków i kosztów dostawy Produktów.
  4. Wraz z przesyłką Klient otrzymuje stosowny dokument stanowiący dowód zawarcia transakcji, którym jest paragon fiskalny lub faktura VAT. W przypadku dokonania Zamówienia przez Klienta – osobę fizyczną, dowodem zawarcia transakcji jest paragon fiskalny, chyba że Klient w formularzu Zamówienia wybrał opcję faktury VAT .
  5. Przy odbiorze przysyłki Klient ma prawo sprawdzić, czy zawartość przesyłki jest zgodna z dokonanym przez niego Zamówieniem oraz czy Produkt nie jest uszkodzony. W razie stwierdzenia takich okoliczności Klient powienien odmówić przyjęcia przesyłki i zawiadomić jak najszybciej o tym fakcie Sprzedawcę z wykorzystaniem numeru telefonu znajdującego się na stronie internetowej Sklepu SI-MI lub adresu poczty elektronicznej (e-mail): office@si-mi.pl jak również w obecności kuriera sporządzić protokół szkody.
  6. Ryzyko utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzi na Klienta wraz z dokonaniem odbioru przesyłki. Nie uchybia to prawu Klienta do dokonania reklamacji Produktu lub innym uprawnieniom Klienta wynikającym z niniejszego Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa.
  7. W przypadku nieobecności Klienta w momencie dokonywania dostawy Dostawca zostawia awizo. Dostawca może ustalać z Klientem telefonicznie inny termin dostawy. W przypadku gdy jako miejsce dostawy został wskazany Butik SI-MI, koszt dostawy Towarów do Butiku SI-MI ponosi SI-MI. Klient zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) że Produkty są przygotowane do odbioru w Butiku SI-MI. W przypadku wybrania tej opcji odbioru, Klient nie ma możliwości skorzystania z możliwości płatności za pobraniem o której mowa w punkcie 6.1. iii) Regulaminu. Klient ma obowiązek odebrać Produkt w terminie 7 Dni Roboczych od otrzymania informacji o możliwości odbioru Produktów.
 8. Dostawa, odbiór i koszty przesyłki

  1. Produkty oferowane w Sklepie SI-MI.PL są oryginalne i nieużywane. Niektóre z nich lub ich części są wykonywane lub wykańczane ręcznie, na co wskazuje opis Produktu. W takim przypadku Produkty mogą nieznacznie różnić się między sobą lub od fotografii prezentowanej w Sklepie Si-MI.PL nie jest to jednak wada produktu i nie podlega reklamacji.
  2. SI-MI odpowiada wobec Klienta, będącego konsumentem na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego za niezgodność z umową zakupionego przez niego Produktu.
  3. Każdy Produkt kupiony w sklepie SI-MI.PL podlega procedurze reklamacyjnej z zachowaniem odpowiednich terminów i warunków reklamacji, jeśli ma wady fizyczne lub prawne.
  4. Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez wypełnienie „Formularza Reklamacja” pobranego ze strony Sklepu Si-MI.PL lub poprzez opisanie wady produktu w inny sposób oraz odesłanie Produktu w oryginalnym opakowaniu (o ile to możliwe) wraz z dowodem zakupu oraz wyżej wymienionym formularzem reklamacji (innym opisem wady) przesyłką pocztową (poleconą) lub inną formą przesyłki na adres: „ SI-MI sp. z o. o. ul. Szaserów 38 04-304 Warszawa, z dopiskiem: „Reklamacja SI-MI.PL”.
  5. Składając reklamację Klient wedle swojego uznania może żądać obniżenia ceny albo odstąpić od Umowy Sprzedaży, chyba że SI-MI zaproponuje naprawę rzeczy albo wymianę Produktu na nowy, wolny od wad. Alternatywnie, Klient można żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany, jego naprawienia, chyba że sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwy albo wymagałby od SI-MI.PL nadmiernych kosztów.
  6. Klient nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, w sytuacji gdy wada Produktu nie jest istotna. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez sklep SI-MI.PL przesyłki z reklamowanym Produktem.
  7. SI-MI rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej wniesienia przez Klienta. W razie rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sprzedawca dokonuje, zgodnie z żądaniem Klienta naprawy towaru lub wymiany reklamowanego towaru na pełnowartościowy. Sprzedawca może odmówić żądaniu Klienta naprawy towaru, jeżeli jest to niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem (tj. wymianą towaru na nową, wolną od wad) wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji wymagało będzie uzupełnienia informacji przez Klienta, SI-MI zwróci się do Klienta o takie uzupełnienie. W takim przypadku 14 dniowy termin na rozpatrzenie reklamacji ulega przedłużeniu o okres, w którym uzupełniane były informacje.
  8. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Produkt zostanie odesłany Klientowi przez SI-MI wraz z uzasadnieniem nieuwzględnienia reklamacji.
  9. Dla uniknięcia wątpliwości jeżeli Klient nie jest konsumentem, odpowiedzialność SI-MI z tytułu rękojmi jest ograniczona.
 9. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość (zwroty)

  1. Klient, będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, bez podania przyczyny, na podstawie Ustawy o prawach konsumenta w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez niego Produktu.
  2. Warunkiem uwzględnienia zwrotu jest złożenie przez Klienta, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od zawartej Umowy Sprzedaży i wysłanie go na adres SI-MI.PL (ul. Szaserów 38, 04-306 Warszawa) wraz ze zwracanym Produktem. O zachowaniu terminu odstąpienia od umowy decyduje data nadania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
  3. Oświadczenie można złożyć za pośrednictwem dostępnego na stronie sklepu SI-MI.PL Formularza Zwrotu lub na formularzu, który stanowi Załącznik nr do 2 do Ustawy o prawach konsumenta albo w każdy inny sposób w formie pisemnej informując SI-MI o decyzji odstąpienia od Umowy Sprzedaży w sposób jednoznaczny.
  4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Klient powinien odesłać lub przekazać zwracany Produkt rzecz SI-MI na adres podany punkcie 9.2, niezwłocznie, a w każdym czasie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował SI-MI o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni od dnia otrzymania produktu.
  5. Zwracany Produkt nie może nosić śladów użytkowania. Jego stan nie może być też w żaden inny sposób pogorszony (min. poprzez pobrudzenie, pozbawienie metek). Dla uniknięcia wątpliwości papierowa etykieta nie może być naruszona, przeprawiona ani nosić śladów odczepiania, podklejania lub naruszania w inny sposób. Rozpatrzenie zwrotu i ocena czy zwracany Produkt spełnia warunki, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, zostanie dokonana przez Si-Mi w terminie 7 dni od dnia otrzymania zwracanego Produktu. 
  6. W przypadku odstąpienia od umowy, SI-MI zwróci Klientowi równowartość ceny zwracanego towaru nie później niż w 14 dni od dnia, w którym SI-MI pozytywnie rozpatrzyła zwrot, zgodnie z punktem 5. Zwrot płatności zostanie dokonany poprzez przelew środków na konto Klienta wskazane przez Klienta w Formularzu Zwrotu lub oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
  7. SI-MI może nie przyjąć Produktu w następujących sytuacjach: zwrotu uszkodzonego Produktu, zwrotu dokonanego po upływie dopuszczalnego terminu, a także zwrotu Produktu w stanie niekompletnym.
  8. Dla uniknięcia wątpliwości SI-MI nie pokrywa kosztów zwrotu Produktu. Sklep SI-MI.PL nie przyjmuje Produktu odsyłanego w przesyłkach za pobraniem.
  9. SI-MI nie pokrywa kosztów zwrotu Produktu. Sklep SI-MI.PL nie przyjmuje Produktu odsyłanego w przesyłkach za pobraniem.
  10. Warunkiem uwzględnienia zwrotu produktów zakupionych podczas promocji „Wybierz koszulkę na dzień kobiet” jest złożenie przez Klienta, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktów pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od zawartej Umowy Sprzedaży i wysłanie całego zamówienia, w tym produktu objętego promocyjną ceną 1 zł brutto na adres SI-MI.PL (ul. Szaserów 38, 04-306 Warszawa). O zachowaniu terminu odstąpienia od umowy decyduje data nadania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży wraz ze zwracanymi produktami.  Wyjątkowo Klient może zatrzymać produkt objęty promocyjną ceną 1 zł brutto jeżeli odstąpi od części zamówienia a wartość pozostałych produktów, od kupna których nie odstępuje wynosić będzie co najmniej 450 zł. 
  11. Zwracane Produkty nie mogą nosić śladów użytkowania. Ich stan nie może być też w żaden inny sposób pogorszony (min. poprzez pobrudzenie, pozbawienie metek). Dla uniknięcia wątpliwości papierowa etykieta nie może być naruszona, przeprawiona ani nosić śladów odczepiania, podklejania lub naruszania w inny sposób. Rozpatrzenie zwrotu i ocena czy zwracane Produkty spełniają warunki, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, zostanie dokonana przez Si-Mi w terminie 7 dni od dnia otrzymania zwracanych Produktów.
 10. Newsletter

  1. Newsletter to bezpłatna usługą, świadczona drogą elektroniczną, którą może otrzymywać Klient, jeżeli wyrazi taką wolę.
  2. Usługa newslettera polega na przesyłaniu przez SI-MI na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta materiałów w formie elektronicznej, w tym między innymi informacji o dostępnych Produktach i usługach oferowanych przez SI-MI , planowanych promocjach oraz wydarzeniach związanych z działalnością SI-MI.
  3. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie bezpłatnego newslettera poprzez podanie swojego adresu e-mail oraz zaznaczenie poszczególnych miejsc w formularzu rejestracyjnym, za pośrednictwem których Klient wyrazi zgodę odpowiednio na:
   1. przetwarzanie swoich danych osobowych przez SI-MI dla celów marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,
   2. otrzymywanie od SI-MI informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podany przy rejestracji adres poczty elektronicznej.
  4. SI-MI, jako administrator danych osobowych Klienta, zapewnia ich ochronę na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.
  5. Klient może zrezygnować z usługi newslettera w dowolnym momencie, klikając na link znajdujący się na dole każdej z przesłanych informacji droga mailową. Powyższe działanie będzie skutkowało niezwłocznym usunięciem adresu poczty elektronicznej Klienta z bazy newsletterowej SI-MI.
 11. Zasady przetwarzania danych osobowych klientów

  1. Administratorem danych osobowych Klientów jest SI-MI sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: 04-304 Warszawa, ul. Szaserów 38, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000537779, REGON 360202762, NIP 113-288-25-81, o kapitale zakładowym 32.000 zł.
  2. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji w sklepie SI-MI.PL są przetwarzane przez SI-MI wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz, w zależności od decyzji Klienta wyrażonej przy składaniu zamówienia lub w ustawieniach na stronie Sklepu SI-MI.PL mogą być przetwarzane w celach marketingowych.
  3. Klient ma prawo do wglądu, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia oraz prawo wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.
 12. Informacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym

  1. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych poniżej, Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu SI-MI.PL oraz innych usług dostępnych na stronie SI-MI było możliwe z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych oraz systemów operacyjnych.
  2. Prawidłowe korzystanie ze Sklepu SI-MI.PL wymaga (minimalne wymogi techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony SI-MI.PL):
   1. dostępu do sieci Internet;
   2. stosowania przeglądarki internetowej w wersji co najmniej Microsoft Internet Explorer 8, Google Chrome 16, Mozilla Firefox 10, Opera 11, Safari lub nowszych;
   3. posiadanie konta poczty elektronicznej
  3. Dla prawidłowego działania Sklepu SI-MI.PL konieczne jest, aby systemy teleinformatyczne Klienta miały włączoną obsługę języka skryptowego JavaScript.
  4. Wszelkie nieprawidłowości w zakresie działania Sklepu SI-MI.PL, w tym przerw w funkcjonowania Sklepu SI-MI.PL, Klient może zgłaszać na następujący adres: Si-Mi sp. z o.o., Szaserów 38, 04-306 Warszawa. Reklamacja powinna mieć formę pisemną.
  5. Reklamacja musi zawierać w szczególności jej przedmiot (w tym rodzaj nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania Sklepu SI-MI.PL), datę wystąpienia nieprawidłowości, imię i nazwisko oraz adres Klienta składającego reklamację oraz jego adres do korespondencji.
  6. SI-MI rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej wniesienia przez Klienta. W przypadku, gdy reklamacja nie może być rozpatrzona w tym terminie, SI-MI powiadomi o tym fakcie Klienta, informując go jednocześnie o powodach opóźnienia i planowanym terminie rozpatrzenia reklamacji, nie dłuższym jednak niż 30 dni.
  7. W zależności od ustawień przeglądarki internetowej Klienta, SI-MI może wprowadzać do systemu teleinformatycznego którym posługuje się Klient, pliki cookies, które nie są elementem usług świadczonych przez Sklep SI-MI, a które umożliwiają późniejszą identyfikację Klienta wchodzącego na strony Sklepu SI-MI są wykorzystywane przez Sklep w celu ułatwienia Klientowi korzystania ze Sklepu SI-MI, jak również w celu monitorowania ruchu Klientów na stronach Sklepu SI-MI. Klient może w każdym momencie wyłączyć możliwość korzystania przez Sklep SI-MI z cookies poprzez odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.
 13. Pozostałe postanowienia

  1. Do Umowy Sprzedaży podlega przepisom polskiego prawa.
  2. W przypadku sprzeczności Regulaminu z przepisami powszechnie obowiązującymi, pierwszeństwo mają przepisy powszechnie obowiązujące.
  3. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd powszechny miejscowo właściwy według siedziby SI-MI.
  4. SI-MI zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie sklepu SI-MI.PL. Zmiany Regulaminu nie naruszają praw nabytych Klientów korzystających ze sklepu SI-MI.PL.
  5. SI-MI zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen oraz ilości Produktów w ofercie sklepu SI-MI.PL w ciągu dnia, wycofywania lub wprowadzania poszczególnych produktów do oferty sklepu SI-MI.PL, przeprowadzania i wycofywania akcji promocyjnych na stronie sklepu SI-MI.PL, jaki również ich modyfikacji.
  6. SI-MI nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w działalności sklepu SI-MI.PL spowodowane awarią sieci Internet.
  7. SI-MI oświadcza, że wszelkie zdjęcia, publikacje i teksty dostępne w sklepie SI-MI.PL są chronione ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83). Ochronie prawa autorskiego podlegają także grafiki, logotypy, przyciski, obrazki jak i ich kompilacje, stanowiące własność Administratora lub jego dostawców. Zakazane jest bezprawne kopiowane, zwielokrotnianie bądź rozpowszechnianie wszelkich treści zamieszczonych na stronie sklepu SI-MI.PL
Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony zgadzasz się na używanie plików cookie. Czytaj więcej.